Trwają zapisy na kurs podnoszący kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Trwają zapisy na kurs podnoszący kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Kurs będzie realizowany w terminie 2-6 lipca 2018 r.

Kurs realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX, ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (nowoczesnych form kształcenia), które zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.

Kurs składa się z 2 etapów:

  • etap I – cykl warsztatów z umiejętności miękkich, niezbędnych w procesie dydaktycznym;
  • etap II – praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów z zespołu INFOX podczas prowadzenia zajęć z grupami studenckimi.

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne, z czego 30 godzin zajęć obligatoryjnych oraz 12 godzin zajęć do wyboru.

Harmonogram kursu – etap I:

Kurs intensywny w terminie 24-28 września 2018 r. ( zajęcia w godz. 8:30-16:30)

Harmonogram kursu – etap II:

5 godzin tutoringu z wybranym trenerem w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

 

 

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

  • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
  • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
  • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
  • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
  • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą rozpocząć się najpóźniej w lutym 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

 

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie do 27 sierpnia 2018 r. (lub później aż do zapełnienia wolnych miejsc) Formularza dostępnego pod wskazanym linkiem:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/179131?lang=pl

W dniach 28.08-10.09.2018 r. przeprowadzony zostanie bilans kompetencji wśród osób, które zgłosiły się na kurs. Otrzymają one, na podany w Formularzu adres e-mail, obowiązkową do wypełnienia ankietę. Wyniki bilansu stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów, które zostaną przekazane do weryfikacji przez władze wydziałów. Dziekan/prodziekan zaświadczy, iż podniesienie kompetencji przez wskazanych nauczycieli akademickich we wskazanym obszarze wynika z potrzeb dydaktycznych wydziału i zostanie praktycznie wykorzystane w kształceniu studentów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

Zajęcia w ramach kursów w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, zarządzania informacją oraz umiejętności informatycznych będą prowadzone w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW: dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 14 23 lub 22 234 59 93.

Opisy kursów są dostępne na stronie:

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-edukacji/projekty/kadra/