Poszukujemy asystenta nauczyciela do programu UniStartApp

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko asystenta nauczyciela do programu UniStartApp realizowanego w ramach projektu "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca".

Opis stanowiska:

·   wspieranie prowadzących zespoły projektowe (nauczycieli akademickich) w prowadzeniu projektu, zwłaszcza od strony organizacyjnej, tj.:

-     organizacja pracy zespołów projektowych,

-     organizacja konsultacji z ekspertami zewnętrznymi,

-     wsparcie w realizacji programu od strony formalnej,

-     raportowanie postępów pracy zespołów projektowych kierownikowi programu edukacyjnego UniStartApp,

·   tworzenie materiałów promocyjnych, w tym m.in. treści na stronę internetową oraz portale społecznościowe, dotyczących programu UniStartApp.

 

Program UniStartApp, zadanie 36, realizowane jest w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr.: POWR. 03.05.00-00-Z306/17.

Warunki konieczne do spełnienia:

·    znajomość metody desing thinking,

·    znajomość metodyki pracy projektowej i dydaktycznej w oparciu o problem (problem based learning),

·   status studenta/studentki lub absolwenta/absolwentki Politechniki Warszawskiej,

·   kandydat w chwili rekrutacji nie może być pracownikiem Politechniki Warszawskiej,

·   kandydat powinien być absolwentem jednego z programów edukacyjnych prowadzonych przez Zespół rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia INFOX PW – międzynarodowych (Product Development Project (PdP), ME310, SQUAD) lub krajowych (Kreatywny Semestr Projektowy (KSP), UniStartApp).

Oczekiwania:

·   znajomość języka angielskiego na poziomie B2,

·   otwartość i umiejętność pracy z ludźmi,

·   wysokie umiejętności komunikacyjne,

·   umiejętność pracy pod presją czasu,

·   umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli w języku polskim i angielskim.

Oferujemy:

·   pracę na umowę zlecenie na okres 3 miesięcy  (od 15 kwietnia 2019 r. do 15 czerwca 2019 r.),

·   stawka godzinowa: 40 zł (brutto,

·   przyjazne, nowoczesne środowisko pracy,

·   wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego,

·   odpowiedzialne zadania i możliwość nabycia doświadczenia w pracy interdyscyplinarnego zespołu.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania i oczekiwania, prosimy o przesłanie swojego CV, listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) oraz niezbędnych zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających udział w projektach edukacyjnych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej do dnia 4.04.2019 r. na adres: robert.olszewski@pw.edu.pl (w temacie e-maila prosimy o adnotację: asystent nauczyciela – UniStartApp).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 5.04.2019 r.

znaczek NERW 1
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Politechnika Warszawska informuje:
1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
 
2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pw.uw.edu.pl;
3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji;
4.      Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz.U. 2018 poz. 918). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.);
5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji. 
6.      Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
7.       W przypadku wyrażenia zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.      Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.
9.      Pani/Pana dane zostaną usunięte po 3 miesiącach. 
10.   Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
 
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 
 
     …………………………………………                                                      …………………………………………………………
            (miejscowość i data)                                                                 (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)