Asystenta nauczyciela

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko asystenta nauczyciela do programu Product Development Project (PdP) realizowanego w ramach projektu "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca"

Opis stanowiska:

 • zarządzanie i organizacja pracy dwóch interdyscyplinarnych zespołów projektowych (studenci Politechniki Warszawskiej),
 • prowadzenie regularnych spotkań z zespołami projektowymi,
 • raportowanie postępów pracy zespołów projektowych kierownikowi programu Product Development Project (PdP),
 • organizacja wizyt studyjnych zespołów projektowych,
 • tworzenie materiałów promocyjnych, w tym treści na stronę internetową oraz portale społecznościowe, dotyczących programu Product Development Project (PdP).

Program Product Development Project (PdP), zadanie 35, jest realizowany w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr.:  POWR. 03.05.00-00-Z306/17.

Wymagania konieczne:

 • kandydat powinien być studentem lub absolwentem Politechniki Warszawskiej,
 • kandydat w chwili rekrutacji nie może być pracownikiem Politechniki Warszawskiej,
 • kandydat powinien być absolwentem jednego z programów prowadzonych przez INFOX PW – międzynarodowych (ME310, SQUAD, Product Development Project (PdP)) lub krajowych (Kreatywny Semestr Projektowy (KSP)),
 • znajomość metodologii design thinking,
 • znajomość procesu projektowania produktu (problem based learning).

Oczekiwania:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • otwartość i umiejętność pracy z ludźmi,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy: 

 • pracę na umowę zlecenie na okres 25 tygodni (od 7 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.) w wymiarze 60 godzin łącznie (2-3 godz. tygodniowo); stawka godzinowa: 40 zł (brutto),
 • możliwość uczestnictwa w tygodniowy wyjeździe studyjnym do Aalto Design Factory (Finlandia),
 • przyjazne, nowoczesne środowisko pracy,
 • wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego,
 • ciekawe zadania i możliwość nabycia interdyscyplinarnego doświadczenia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie swojego CV, listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) oraz niezbędnych zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających udział w projektach edukacyjnych prowadzonych przez Politechnikę Warszawską do dnia 21 grudnia 2018 r. na adres: piotr.palka@pw.edu.pl (w temacie e-maila: asystent nauczyciela (PdP))

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 2-3 stycznia 2019 r.

znaczek NERW 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Politechnika Warszawska informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pw.uw.edu.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz.U. 2018 poz. 918). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.);
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji. 
  3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
  4. W przypadku wyrażenia zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 3 miesiącach. 
  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

     …………………………………………                                                      …………………………………………………………

        (miejscowość i data)                                                       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)